Ekonomi

Tarım ve orman alanları yönetmeliği Tarım Komisyonu’ndan geçti

AK Parti milletvekilleri tarafından imzalanan Orman Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, lif, tohum ve sap üretimi ile etkin ilaç maddesi elde etmek amacıyla çiçek ve yaprak üretmek amacıyla kenevir ekimi TCK’ya tabi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı izni.

Esrarın ilaç aktifi üretimi amacıyla ekimi veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yapılır. Gerektiğinde ülkenin arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kontenjan doğrultusunda TMO gözetiminde gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.

Etkin ilaç üretimi amacıyla kenevir ekiminde, kenevir üretimini önleyici her türlü tedbirin alınması, esrarın hasat şekli ve menşei, işlenmesi, dağıtımı, ihracatı veya satışı Tarım Bakanlığınca belirlenir. ve Orman, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde tarım dairesi ile ilgili politikaları belirleme, planlama ve uygulama yetkisine sahip olacaktır.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvenliği ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen iş veya kümeslerin üretimine başlamadan önce bakanlıktan izin alınacaktır. Hangi eser veya eser takımlarının üretileceği ile taban ve azami üretim ölçüleri, arz ve talep ölçüsü ve yeterlilik derecesi dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında Bakanlıkça belirlenir.

Bu kapsamda ilk kez olağandışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler, kararlara uygun hareket etmeleri için yazılı olarak uyarılacak. Yazılı olarak uyarıldığı halde uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde gereğini yapmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle herhangi bir destek programından yararlanamaz.

Sözleşmeli üretim modeli geliştirilecek

Tarımda sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek için, takviyelerin tesliminde üreticilere öncelik verilecektir.

Sözleşmeli üretimde irade hürriyeti esas alınacak, ancak ihtiyaç halinde salgın hastalıklar, ticaretteki gelişmeler karşısında arz güvenliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen eser ve eser setleri sözleşmeli olarak üretilecek. tarım ürünleri, tarımsal üretimi iç veya dış talebe göre ayarlamak veya bitki ve hayvan sağlığını korumaktır.

Bakanlık, sözleşmeli üretimi geliştirmek, izlemek ve kontrol etmek amacıyla sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri kuracak ve bu kayıt sistemleri kullanılarak sözleşmeler de düzenlenebilecek.

Sözleşmeli çiftçilikte sigorta zorunlu olacak

Tarımsal üretim sözleşmesine konu işlerin veya üretim varlıklarının sigorta ettirilmesi zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında, sözleşme kapsamında üretilen işin alımından veya satımından vazgeçen üretici veya alıcılar hakkında cezai şart belirlenecek. Cezai şart, alımından veya satımından kaçınılan iş büyüklüğünün sözleşme bedelinin yüzde 20’sinden az ve yüzde 50’sinden fazla olamaz. Et ve Süt Kurumu’nun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için cezai şart alt sınırdan daha az belirlenebilir veya cezai şart konulmayabilir.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması içtihat kuralı olarak kabul edilecektir. Bu karar, 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılan davalar için geçerli olacak.

Entegre bir yönetim ve denetim sistemi kuruluncaya kadar üreticilere yapılacak destekleme ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kayıt sistemleri esas alınacaktır.

At yarışlarına disiplin cezası

Takvim yılında yapılacak olan mahalli olmayan yarışlarda koşacak atların niteliklerini ve kurallarını Tarım ve Orman Bakanlığı belirleyecek.

At sahipleri ve temsilcileri, antrenörü, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenörü ve at jokeyi, jokey yardımcısı, beyefendi binicisi, sağdıç, seyis ve diğer hizmetliler; Yarışlarda ve yarışlarda görevlendirilen, yarış usul ve kurallarına, yarış dürüstlüğüne aykırı hareket edenler, yarışların sistem ve disiplinini, yarış yerleri ile yarışlarla ilgili mekan ve tesisleri bozanlara disiplin cezaları uygulanacaktır.

Doping kapsamındaki yasaklı maddeler listesinde yer alan ve performansı artırmak amacıyla kullanılan hususların uygulanması halinde yarış atlarına verilecek cezalar artırılacak ve ağırlık derecesi, ilgili maddeye göre artırılacaktır. eylemin doğası.

At Yarışları Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen fiiller nedeniyle disiplin cezaları ve hak mahrumiyetleri bir defaya mahsus olmak üzere tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılacaktır. Ancak bu durum ata daha önce verilen ve ilgililere uygulanan cezalar nedeniyle ikramiye, kupa ve sair ödüller ile herhangi bir nakit talep hakkı vermeyecektir.

Ormanlarda madencilik faaliyetinde bulunanların yol ve altyapı tesislerinin yapılmasına Orman Bakanlığı izin verecek.

Devlet ormanlarına moloz veya inşaat atıkları veya hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ulaşım araçlarıyla ormanlara, doğal hayata ve çevreye verilen zarar “orman suçu” sayılacaktır.

Devlet ormanlarında maden arama ve işletme ve madencilik faaliyetlerinde zorunlu; tesis, yol, elektrik, su, haberleşme ve altyapı tesislerine fon bedeli dışında bedeli alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecektir.

Ancak, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, tohum meşcereleri, gen koruma alanları, koruma ormanları, verimli orman alanları, orman parkları, endemik ve az ekosistemlerin bulunduğu alanlardaki madenlerin genişletilmesi, aranması ve işletilmesi de dahil olmak üzere, korunması, kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacaktır. .

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri; Baraj, gölet, liman ve yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılacak her türlü inşaat hammaddesinin üretimi için madencilik faaliyetlerinden ve yapılacak zorunlu tesislerden ücret alınmayacaktır.

Madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ormanlarında veya tüzel kişiliğe sahip özel ormanlarda bu faaliyetlerle ilgili her türlü yer, yol, bina ve tesislerin yapılmak istenmesi halinde Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu durumda kullanım ücreti, kullanım süresi, bina ve tesislerin bölümleri gibi bahisler genel kararlara göre taraflarca belirlenecektir.

ormanlarda el konulan yapılar kararsız yıkılabilir

Madencilik faaliyetlerinin durdurulması sonucunda işletmeye teslim edilen veya terk edilen orman alanları ıslah edilecektir. Bu alanların rehabilitasyon amacıyla inşaat, yıkım ve hafriyat atıklarıyla doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale getirilmesi için büyükşehir mücavir alanlarda büyükşehir belediyelerine, diğer yerlerde il ve ilçe belediyelerine izin verilebilir. veya bakanlıkça uygun görülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ihale mevzuatına göre yapılabilir. .

Devlet ormanlarının gelişigüzel yakılması veya açılmasından yararlanılarak işgal, açma, kesme, sökme, budama veya boğma suretiyle elde edilecek yerler ile buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler TCK’ya kaydedilmez. kişilerin adı. Bu alanlara doğrudan orman yönetimi tarafından el konulacaktır.

Devlet ormanlarında el konulan, inşaat halindekiler de dahil olmak üzere tüm yapı ve tesisler, herhangi bir karara gerek olmaksızın Orman Genel Müdürlüğünce derhal yıkılır veya ihtiyaç görülmesi halinde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan ormanlık alanlardaki her türlü mülkün bedeli Orman Genel Müdürlüğü tarafından ödenecek.

Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir nedenle devrilecek veya kesilecek ağaçların diplerinin kimler tarafından, hangi tür eserlere damga veya işaret konulacağı Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Orman yangınlarına neden olanlara verilecek cezalar artırılıyor

Devlet ormanlarında orman müdürlüğünce belirlenen konaklardan başka yerde geceleyenlere verilen ceza 50 liradan 1500 liraya çıkarılıyor.

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınlarına neden olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına yükseltiliyor.

Terörist hedeflere ateş açanlara verilecek para cezası 20.000 günden 25.000 güne kadar değişebiliyor.

Kasten orman yakan kişi 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar para cezası ile cezalandırılır.

Teklifle, ormanlara ulaşım yoluyla moloz veya inşaat atıkları atan veya hafriyat veya çöp atarak zarar verenlere verilecek cezalar artırılarak para cezası, müsadere ve hapis cezası uygulanabilecek.

Depremden etkilenen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatif ve üretici birliklerine de süreksiz bir unsur eklendi.

Buna göre, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatifler ve bağlı üretici birlikleri, genel kurul toplantılarını 31 Ekim 2023 tarihine kadar erteleyebilecek. bu birlik ve kooperatifler 31 Aralık 2023 tarihinden önce genel kurul toplantılarını yapamayacaklardır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları bir sonraki genel kurul toplantısına kadar devam edecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort